Trenčianský kraj


Dobrovoľné dražby v kocke

Kto môže využiť inštitút dobrovoľnej dražby?

Prečo využiť inštitút dobrovoľnej dražby?

Snaha čo najlepšieho zhodnotenia majetku cez výťažok dražby

Výhody dobrovoľnej dražby oproti exekučnému vymáhaniu pohľadávky (nútený výkon)

Bez poplatkov za súdne a exekučné konaniePoplatky za súdne a exekučne konanie
Bez exekučných poplatkovExekučné poplatky (prednostne vyplatená odmena a náklady exekúcie)
Prechod vlastníctva nie je viazaný kúpnou zmluvou ale príklepom a zaplatením ceny

Dobrovoľná dražba je upravená Zákonom č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Základné pojmy

Dražba – verejné konanie na návrh navrhovateľa (záložného veriteľa, vlastníka)
Dražobník – organizuje dražbu spĺňajúcu podmienky v rámci zákona
Licitátor – zamestnanec dražobníka, otvára dražbu, vyzýva účastníkov na podanie, udeľuje príklep dražby
Príklep dražby – vykonáva sa úderom kladivka, znamenajúc prechod práv k predmetu dražby
Vydražiteľ – účastník dražby, ktorému bol udelený príklep
Navrhovateľ dražby – vlastník alebo záložný veriteľ
Dražobná zábezpeka – finančná čiastka, ktorá sa skladá pred dražbou, ako záväzok účastníka dražby (po dražbe je vratná)
Náklady na dražbu – účelné vynaložené náklady dražby
Notársky centrálny register dražieb – verejne prístupný informačný systém s informáciami o dražbách

Predmetom dražby môžu byť hnuteľné a nehnuteľné veci, súbor vecí, podnik alebo jeho časť, ako aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré je možné previesť na iný subjekt. Podmienkou dražby je jej navrhnutie a splnenie podmienok stanovených v zákone. Dražiť sa nemôžu:
Účastníci dražby sú osoby zúčastňujúce sa dražby a spĺňajúce podmienky určené zákonom s cieľom urobiť podanie. Účastníkom dražby nemôže byť:
Navrhnutie dražby je písomnou formou s vyhlásením, že predmet dražby je možné dražiť. Navrhnúť dražbu môže vlastník alebo osoba ním poverená ako aj záložný veriteľ, ktorý vyhlási pravosť, sumu a splatnosť pohľadávky. Navrhovateľ musí dražobníkovi predložiť Výpis z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, oznámiť osoby s predkupným právom alebo spoluvlastníckym podielom. Nesplnenie týchto podmienok aj napriek výzve dražobníka môže viesť k odmietnutí dražby dražobníkom.

Uskutočnenie dražby nasleduje po splnení zákonných podmienok pre vykonanie dražby. Dražobník uzavrie Zmluvu o vykonaní dražby, dohodne obhliadky predmetu dražby, dátum , čas a miesto dražby. Najmenej 15 dní respektíve 30 dní pred otvorením dražby musí dražobník uverejniť v Notárskom centrálnom registri dražieb oznámenie o dražbe. Oznámenie o dražbe v uvedených lehotách zasiela dražobník okrem navrhovateľa, aj osobám, ktoré majú k predmetu dražby predkupné právo, spoluvlastnícky podiel, správcovi dane, notárovi, správcovi centrálneho registra dražieb, pripadne iným orgánom štátnej správy. Obsahom oznámenia o dražbe sú tieto údaje: onačenie dražobníka, miesto s dátumom a časom dražby, kolo dražby, popis predmetu dražby, najnižšie podanie, dražobná zábezpeka, spôsob úhrady, dátum a čas obhliadky predmetu dražby, podmienky odovzdania vydražiteľovi, notára, ktorý bude osvedčovať priebeh dražby.

Upustenie od dražby je možné na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby, neplatnosti zmluvy o vykonaní dražby, pochybením dražobníka, zákazom súdu alebo orgánov štátnej správy nakladať s predmetom dražby, výkonu rozhodnutia/priebehu exekúcie.

Priebeh dražby

30minút pred začiatkom dražby je umožnený prístup všetkým účastníkom dražby do priestorov, kde sa dražba uskutoční. Každý účastník je povinný preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka na vyzvanie dražobníka. Dražba sa otvára vyvolaní. Dražobník oboznámi prítomných s obsahom dražby. Dražba prebieha ak účastníci robia vyššie podania. Ak po troch výzvach licitátora nebolo urobené podanie licitátor udelí príklep účastníkovi s najvyšším podaním. Svojím podaním je účastník dražby viazaný. Ak viac účastníkov urobilo rovnaké podanie rozhoduje licitátor žrebom o tom, komu príklep určí. Udelením príklepu je dražba ukončená.

Ak dôjde k zmareniu alebo neplatnosti dražby dražobník najneskôr do 30 dní oznámi tieto skutočnosti všetkým účastníkom dražby, ktorým bolo zaslané oznámenie. Každá osoba, ktorej boli porušené práva, môže požiadať žalobou súdu do 3 mesiacov odo dňa konania dražby , aby určil neplatnosť dražby.

Ak predmet dražby nebol vydražený, alebo dražba bola zmarená môže navrhovateľ s dražobníkom uzavrieť zmluvu o vykonaní opakovanej dražby.
V prípade ak sa priebeh dražby neosvedčuje notárskou zápisnicou po skončení dražby dražobník vyhotoví zápisnicu o vykonaní draźby.